आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यक्रमका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

new
२०८०-२-२

आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा पुन: सूचना

new
२०७९-१२-१०

प्रशासन सेवा, लेखा समूहका अधिकृतस्तर आठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण

new
२०७९-११-१४

प्रशासन सेवा, लेखा समूहका अधिकृतस्तर छैठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण

new
२०७९-११-१४

खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का सम्बन्धमा

new
२०७९-१०-२४
सबै हेर्नुहोस्

विज्ञप्ती

new
२०७९-१०-२३
सबै हेर्नुहोस्
संछिप्त परिचय

हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत छ

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम २०७४ मार्ग २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल फाल्गुन ३ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारको गठन संगै यस आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम २०७४ मार्ग २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल फाल्गुन ३ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारको गठन संगै यस आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम २०७४ मार्ग २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल फाल्गुन ३ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारक

Read more
team member image
श्री संजय कुमार यादव
माननीय मन्त्री
team member image
प्रेम प्रसाद भट्टराई
९८५४०२००८८
प्रदेश सचिव
प्रकाशन
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७
प्रदेश विनियोजन ऐन २०७९
प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७९
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका -२०७९/८० (भाग १)
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका-२०७९/८० (भाग २)
मधेश प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९
बजेट वक्तव्य २०७९-८०
अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण (स्थानीय तह) २०७८-७९
प्रवक्ता
team member image
रुपेश कुमार साह
९८५४०२१९४६
बरिष्ठ उपसचिव
सूचना अधिकारी
team member image
मिथिलेश कुमार महतो
९८५४०२३९६१
शाखा अधिकृत
भिडियो
ग्यालेरी