आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका अन्तर्गतका सम्पूर्ण योजनाहरु स्थगन सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका अन्तर्गतका सम्पूर्ण योजनाहरु स्थगन सम्बन्धी सूचना

२०७९-५-१९

आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका  योजना हाललाईअर्को सूचना नहुन्जेल सम्म  स्थगन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

Download

आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका  योजना हाललाईअर्को सूचना नहुन्जेल सम्म  स्थगन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

Download
आईईसी सामग्रीहरू