स्वीकृत दरबन्दीमा रही सेवा करार सम्झौता गरी कामकाज गरिरहेका कर्मचारीहरुको भहंगी भत्ता सम्बन्धमा भएको निर्णय (मिति २०७८।०३।२२)

स्वीकृत दरबन्दीमा रही सेवा करार सम्झौता गरी कामकाज गरिरहेका कर्मचारीहरुको भहंगी भत्ता सम्बन्धमा भएको निर्णय (मिति २०७८।०३।२२)

२०७८-३-२३
Download
आईईसी सामग्रीहरू