समाचार र सूचना

आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका अन्तर्गतका सम्पूर्ण योजनाहरु स्थगन सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका  योजना हाललाईअर्को सूचना नहुन्जेल सम्म  स्थगन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

२०२२-०९-०४
स्तरवृद्धिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

सूचना प्रकाशन मिति २०७९।०९।०९

२०२२-१२-२४
अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण (स्थानीय तह) २०७८-७९
२०२१-०७-१७