समाचार र सूचना

आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा पुन: सूचना
२०२३-०३-२४
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यक्रमका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
२०२३-०५-१६
बजेट बक्तव्य २०८०-८१
२०२३-०६-१७