उद्देश्य

उद्देश्य

: प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका आधारशीला तयार गरी प्रदेशलाई सम्बृद्ध बनाउदै समग्र राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न योगदान गर्नु ।