रणनीति

रणनीति

: उल्लेखित सोच तथा उद्देश्यहरु हासिल गर्न निम्नानुसारका रणनीतिहरु लिइएको छः

१.  कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, उद्योग, व्यापार क्षेत्रको विस्तार मार्फत उत्पादन बढाउने ।
२.भौतिक पूर्वाधारको विकास मार्फत आर्थिक क्रियाकलापहरुको विस्तार तथा लगानी आकर्षित गर्ने ।
३.सामाजिक विकास एवं सामाजिक सुरक्षाका माध्यमबाट मानव विकासमा सुधार गर्ने ।
४.सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिबृद्धि गर्ने, शासकीय सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तर अभिबृद्धि गर्दै सुशासन प्रबर्धन गर्ने ।
५.लैंगिक समानता, समावेशीकरण र वातावरण संरक्षणमा जोड दिने ।
६.  विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग तथा अनुसन्धान, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक सुधारका लागि     संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ।