रातो किताब

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
रेड बुक २०८०-८१  
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७९-८० (स्थानीय तह)  
रेड बुक २०७९-८०  
अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण (स्थानीय तह) २०७८-७९  
रेडबुक २०७७/७८  
रेडबुक २०७६/७७