जानकारी

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका अन्तर्गतका सम्पूर्ण योजनाहरु स्थगन सम्बन्धी सूचना  
बढुवा सिफारिस सम्बन्धी सूचना  
आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका योजना छनौट गरी पाठाउने सम्बन्धी सूचना  
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन  
स्तरबृद्धि सम्बन्धमा  
मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९  
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।  
स्तरबृद्धिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना  
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका -२०७९/८० (भाग १)  
१० बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका-२०७९/८० (भाग २)