जानकारी

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७  
आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा पुन: सूचना  
प्रशासन सेवा, लेखा समूहका अधिकृतस्तर आठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण  
प्रशासन सेवा, लेखा समूहका अधिकृतस्तर छैठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण  
खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का सम्बन्धमा  
विज्ञप्ती  
प्रदेश विनियोजन ऐन २०७९  
स्तरवृद्धिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना  
प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७९  
१० आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका अन्तर्गतका सम्पूर्ण योजनाहरु स्थगन सम्बन्धी सूचना