जानकारी

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
सशर्त अनुदान २०७८-७९ (पहिलो)  
सशर्त अनुदान २०७८-७९ (दोस्रो)  
सशर्त अनुदान २०७८-७९ (थप)  
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७९-८० (स्थानीय तह)  
बजेट वक्तव्य २०७९-८०  
रेड बुक २०७९-८०  
रेडबुक २०७७/७८  
प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७  
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७  
१० रेडबुक २०७६/७७