ऐन नियमावली

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७  
प्रदेश विनियोजन ऐन २०७९  
प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७९  
मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९  
मधेश प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९  
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८  
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८  
प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८  
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८  
१० प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८