प्रकाशन

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
बजेट वक्तव्य २०७९-८०  
अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण (स्थानीय तह) २०७८-७९  
रेडबुक २०७७/७८  
प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७  
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७  
रेडबुक २०७६/७७  
स्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७  
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५  
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६  
१० प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६