ऐन नियमावली

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८  
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८  
प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७  
प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७  
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७  
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५  
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६  
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६  
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५  
१० प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५