परिपत्र

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन  
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन  
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यक्रमका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना  
आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा पुन: सूचना  
खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का सम्बन्धमा  
स्वीकृत दरबन्दीमा रही सेवा करार सम्झौता गरी कामकाज गरिरहेका कर्मचारीहरुको भहंगी भत्ता सम्बन्धमा भएको निर्णय (मिति २०७८।०३।२२)