प्रकाशन

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७  
मधेश प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८०  
मधेश प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९-८०  
प्रदेश विनियोजन ऐन २०७९  
प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७९  
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन  
मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९  
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका -२०७९/८० (भाग १)  
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका-२०७९/८० (भाग २)  
१० मधेश प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९