निर्देशिका

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन  
सशर्त अनुदान कार्यविधि, २०८०  
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन  
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७  
प्रदेश विनियोजन ऐन २०७९  
प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७९  
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन  
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८  
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८  
१० प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८