निर्णय

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
प्रशासन सेवा, लेखा समूहका अधिकृतस्तर आठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण  
प्रशासन सेवा, लेखा समूहका अधिकृतस्तर छैठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण  
स्तरबृद्धि सम्बन्धमा