जानकारी

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
रेडबुक २०७६/७७  
स्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७  
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५  
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६  
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६  
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५  
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५