जानकारी

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
स्तरवृद्धिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना  
आ.व. २०८०/८१ को प्रदेश सर्शत अनुदान कार्यविधि, २०८० को अनुसूची-१ बमोजिम योजना/कार्यक्रम पठाउने सम्बन्धी सूचना.....  
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन  
आ.व. २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना  
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७  
प्रेश विज्ञप्ती  
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यक्रमका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना  
आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा पुन: सूचना  
प्रशासन सेवा, लेखा समूहका अधिकृतस्तर आठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण  
१० प्रशासन सेवा, लेखा समूहका अधिकृतस्तर छैठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण