प्रकाशन

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन  
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका -२०७९/८० (भाग १)  
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका-२०७९/८० (भाग २)  
मधेश प्रदेश आर्थिक विधेयक-२०७९  
बजेट वक्तव्य २०७९-८०  
स्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७