परिपत्र

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा पुन: सूचना  
खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का सम्बन्धमा