जानकारी

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७  
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यक्रमका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना  
आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा पुन: सूचना  
प्रशासन सेवा, लेखा समूहका अधिकृतस्तर आठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण  
प्रशासन सेवा, लेखा समूहका अधिकृतस्तर छैठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण  
खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का सम्बन्धमा  
विज्ञप्ती  
प्रदेश विनियोजन ऐन २०७९  
स्तरवृद्धिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना  
१० प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७९