जानकारी

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
स्तरबृद्धि सम्बन्धमा  
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।  
स्तरबृद्धिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना  
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका -२०७९/८० (भाग १)  
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका-२०७९/८० (भाग २)  
सशर्त अनुदान २०७८-७९ (पहिलो)  
सशर्त अनुदान २०७८-७९ (दोस्रो)  
सशर्त अनुदान २०७८-७९ (थप)  
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७९-८० (स्थानीय तह)  
१० बजेट वक्तव्य २०७९-८०