कानून

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
मधेश प्रदेश आर्थिक विधेयक-२०७९  
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८  
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८  
प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८  
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८  
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८  
प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७  
प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७