नियम

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७  
प्रदेश विनियोजन ऐन २०७९  
प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७९  
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७  
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५  
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६  
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६  
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५  
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५