जानकारी

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।  
स्तरबृद्धिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना  
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका -२०७९/८० (भाग १)  
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका-२०७९/८० (भाग २)  
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७९-८० (स्थानीय तह)  
बजेट वक्तव्य २०७९-८०  
रेड बुक २०७९-८०  
रेडबुक २०७७/७८  
प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७  
१० प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७