जानकारी

क्र.न. फाइलको नाम डाउनलोड
विज्ञप्ती  
प्रदेश विनियोजन ऐन २०७९  
स्तरवृद्धिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना  
प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७९  
आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका अन्तर्गतका सम्पूर्ण योजनाहरु स्थगन सम्बन्धी सूचना  
बढुवा सिफारिस सम्बन्धी सूचना  
आ.व. २०७९/८० को प्रदेश सर्शत अनुदानका योजना छनौट गरी पाठाउने सम्बन्धी सूचना  
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन  
स्तरबृद्धि सम्बन्धमा  
१० मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९