समाचार र सूचना

प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
२०२१-१२-०८
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
२०२१-१२-०८
प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७
२०२०-०९-१८